Laboratory

Phòng thí nghiệm

Mô tả:

Phòng thí nghiệm của Waschem được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, bảo đảm phân tích chính xác các chỉ tiêu chất lượng nước như: pH, Độ đục, Độ dẫn điện, Tổng chất rắn hoà tan, Độ cứng, Độ kiềm, Silica, Sắt, Mangan, Clorua, Các chỉ tiêu vi sinh MB/SRB, đặc biệt SDI, …

Phòng thí nghiệm của Waschem được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, bảo đảm phân tích chính xác các chỉ tiêu chất lượng nước như: pH, Độ đục, Độ dẫn điện, Tổng chất rắn hoà tan, Độ cứng, Độ kiềm, Silica, Sắt, Mangan, Clorua, Các chỉ tiêu vi sinh MB/SRB, đặc biệt SDI, …